Privaatsuspoliitika

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb raamatusõber.ee e-poe käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise, selle eesmärgid, koosseisu ning salastatuse.

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete vastutav töötleja on raamatusõber.ee e-pood edaspidi Atler Digital OÜ (registrikood 16266609) asukohaga Tallinna mnt. 87a, 80035 Pärnu, Eesti.

Kliendiandmete volitatud töötlejad on:

Klientide andmeid töödeldakse vaid veebilehel: https://raamatusõber.ee ja majandustarkvaras millele on ligipääs vaid Atler Digital OÜ töötajatel.

Transpordi teenuse osutajad, selleks et tellitud kaubad saaksid kliendile kätte toimetatud;

Reklaamiteenuse pakkujad, sh sotsiaalmeedia teenuse osutajad, kellele edastame vaid neid andmeid, mis on vajalikud selleks, et teavitada klienti uutest toodetest ja kampaaniatest ning analüüsida klientide käitumist e-poes;

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Atler Digital OÜ-ga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugused andmed, mis on Atler Digitalile-ile oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Töödeldavate kliendiandmete koosseis:

Atler Digital OÜ võib koguda järgmiseid andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
 • isikukood/registrikood;
 • elukoht/asukoht;
 • arveldusarve number;
 • kontaktandmed;
 • tehingute andmed (kliendi sooritatud ostude andmed);
 • harjumuste, eelistuste ja rahulolu andmed (nt teenuste kasutamise aktiivsus, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu ning kaebustega seotud andmed);
 • IP-aadress;
 • kõiki eelnevalt nimetamata kliendiandmeid, mida klient on edastanud Atler Digital-ile sidevahendite (nt telefoni, chati või e-maili) teel omal algatusel.

Seaduses sätestatud alustel on Atler Digital-il õigus töödelda kliendiandmeid, mida ei ole käesolevas dokumendis nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Atler Digital OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:

– Täita kliendiga sõlmitud lepingut, mis põhineb:

  Lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;

  – juriidilise kohustuse täitmisel;

  – Atler Digitali-i õigustatud huvil.

  Osutada lisateenuseid, viia läbi kliendirahulolu-uuringuid, turuanalüüse ja teha statistikat, mis põhineb:

  – kliendi nõusolekul;

  – Atler Digital OÜ-i õigustatud huvil täiustada Atler Digital OÜ-u teenuseid ja tooteid;

  – parandada kliendi kasutajakogemust ja arendada uusi tooteid ning teenuseid raamatusõbra e-poes

  Kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule), mis põhineb:

  – kliendi nõusolekul;

  – lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;

  – juriidilise kohustuse täitmisel;

  – Atler Digital OÜ-u õigustatud huvil ennetada, piirata ja uurida Atler Digital OÜ-u teenuste ning toodete väärkasutamist või õigusvastast kasutamist.

  Täita õigusnormidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele), mis põhineb:

  – lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;

  – juriidilise kohustuse täitmisel;

  – Atler Digital OÜ-u õigustatud huvil usaldusväärseks riskijuhtimiseks ja äriühingu üldjuhtimiseks.

  Millistel juhtudel Atler Digital OÜ avaldab kliendiandmeid?

  Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ja neile ei võimaldata Kolmandate isikute ligipääsu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

  Transpordi firmadega on Atler Digital OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

  Kes on Kolmas isik?

  Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

  Kus töödeldakse kliendiandmeid?

  Klientide andmeid töödeldakse veebi platvormil https://raamatusõber.ee, millele on ligipääs ainult Atler Digital OÜ töötajatel.

  Üldjuhul töödeldakse kliendiandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid mõningatel juhtudel need edastatakse ja töödeldakse riikides, mis asuvad väljaspool Eli/EMPi.

  Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool Eli/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek, ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid.

  Asjakohane kaitsemeede on:

  – kehtiv leping, mis sisaldab Eli poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi;

  – väljaspool Eli/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele;

  – vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).

  Pöördumise korral saab klient täpsemat infot kliendiandmete edastamise kohta väljaspool Eli/EMPi asuvatesse riikidesse.

  Kuidas kasutab Atler Digital OÜ kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

  Atler Digital OÜ saadab klientidele vaid raamatusõber.ee e-poe pakkumisi.

  Kuidas kasutab Atler Digital OÜ profiilianalüüsi personaalsete pakkumiste tegemiseks?

  Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida isiku majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi, huvisid, elukohta. Profiilianalüüsi kasutatakse turunduse eesmärgil, mis põhineb Atler Digital OÜ-u õigustatud huvil, lepingu täitmisel või kliendi nõusolekul.

  Atler Digital OÜ võib kliendiandmeid töödelda digitaalsete teenuste kasutajakogemuse parandamiseks, näiteks teenuste vaadete kohandamine kasutatavale seadmele ja kliendile personaalsete pakkumiste loomine (välja arvatud juhul, kui klient on otseturundusest loobunud). Selline turundus võib põhineda sellel, milliseid teenuseid ja kuidas klient kasutab ning kuidas klient e-poes navigeerib.

  Tuginedes Atler Digital OÜ õigustatud huvile, tagab Atler Digital OÜ profiilianalüüsil põhinevate personaalsete pakkumiste tegemise ja turundamisega eraisikutest klientide mugava e-poe keskkonna kasutamise.

  Millised on kliendi õigused?

  Kliendil on seoses kliendiandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:

  – taotleda oma kliendiandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;

  – esitada vastuväiteid oma kliendiandmete töötlemise suhtes, kui kliendiandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste saamine või küsitlustes osalemine);

  – taotleda oma kliendiandmete kustutamist, näiteks kui neid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui klient on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui kliendiandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu täitmiseks;

  – piirata oma kliendiandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil Atler Digital OÜ hindab kas kliendil on õigus oma andmete kustutamisele;

  – saada infot, kas Atler Digital OÜ töötleb tema kliendiandmeid, ja juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele juurdepääs;

  – saada ise esitatud kliendiandmeid, mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus);

  – võtta tagasi oma nõusolek kliendiandmete töötlemiseks;

  – esitada kaebusi kliendiandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile, kui klient leiab, et tema kliendiandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

  Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

  Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@raamatusõber.ee vahendusel või telefoni (+372) 55578674 kaudu. Vajalik on esitada digiallkirjastatud avaldus.

  Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti info@raamatusõber.ee vahendusel või telefonil (+372) 55578674.

  Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

  Kui kaua kliendiandmeid säilitatakse?

  Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga, Atler Digital OÜ õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

  Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

  Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie klienditoe telefonil (+372) 55578674 või kirjutage e-posti aadressil info@raamatusõber.ee. Vastame teie kirjadele ja kõnedele tööpäeviti kell 09.00-17.00.

  Ostukorv